Diagnoza KRI i CERT

Diagnoza KRI i CERT

W ramach programu grantowego Cyfrowa Gmina „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” pojawiła się szansa na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z działaniem 5.1.

LPObszar wsparcia
1Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy
2Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych
3Edukacja cyfrowa dla JST
4Cyberbezpieczeństwo

Celem diagnozy cyberbezpieczeństwa jest zweryfikowanie zgodności z wymaganiami wskazanymi w niniejszym regulacjom prawnym.

  1. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.) zwane dalej UoKSC.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z  2017 r. poz. 2247, t. j.) zwane dalej KRI.

Więcej informacji znajduje się na stronie CPPC https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina w zakładce DOKUMENTACJA KONKURSOWA.

W ramach diagnozy do wypełniany jest załącznik nr 8.

Ww. załącznik podzielony jest na dwie zakładki:

KRI – tutaj wskazujemy instrukcje

CERT – tutaj wskazujemy instrukcje

W ramach przyznanego Grantu obligatoryjna jest realizacja zadania związanego z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa, zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Diagnoza cyberbezpieczeństwa powinna zostać przeprowadzona w terminie
do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o powierzenie Grantu.

W uzasadnionych przypadkach, po przekazaniu pisemnych wyjaśnień, Grantobiorca może przekazać diagnozę w terminie późniejszym, ustalonym z Beneficjentem.

Przypominamy, że po przeprowadzeniu diagnozy, Grantobiorca zobligowany jest do przekazania wypełnionego formularza diagnozy (przeprowadzonej przez osobę posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do NASK na adres skrzynki:
/NASKInstytut/SkrytkaESP (akronim/temat: cyfrowa.gmina.diagnoza.cyber).

Skip to content